ZORUNLU TASARRUF İÇİN DAVA PROSEDÜRÜ

       Zorunlu tasarruf hesabınızda biriken paraların tamamını almanız için öncelikle 1. Sırada örneği verilen Ziraat Bankasına yazılmış dilekçe ile Ziraat Bankasına başvurmanız gerekmektedir. Banka olumsuz bir cevap verir yada 60 gün içinde cevap vermezse 2. Sırada yer alan dava dilekçesi ile İdare Mahkemesine dava açmanız gerekmektedir.

 

      1.

T.C.

ZİRAAT BANKASI

MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

ŞEHİR ADI

 

         3417 sayılı yasa gereği maaşımdan yapılan kesintiler, işveren katkı payları da eklenerek nemalandırılmaktadır.
         T.C. Ziraat Bankası (ŞEHİR. Örn: Eskişehir) Merkez şube nezdinde bulunan ve (Tasarrufu Teşvik Hesap no. Örn : 2548888999) numaralı tasarrufu teşvik personel hesabındaki tasarrufu teşvik kesintisi ve işveren katkı payının neması ile birlikte tamamının başvuru tarihi itibariyle tarafıma ödenmesini istiyorum

Gereği arz olunur. Tarih

                                                                                              Adı, Soyadı    İmza     Adres:

 

     2.

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                            ŞEHİR (örn :Ankara)

Davacı : Ad, Soyadı, Adres

Davalı : T.C. Başbakanlık – Ankara
             T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü – Ankara

 

Davanın Özeti : 3417 Sayılı Yasa Uyarınca maaşımdan kesilen tasarruf teşvik kesintileri ile nemaların ödenmesi istemi ile davalı idarelere yaptığım 00/00/2003 tarihli başvuru ve reddine ilişkin 00/00/2003 tarihli işlemlerin iptalleri ile maaşımdan kesilen tüm tasarrufu teşvik kesintileri toplamı olan ana para 700.000.000 (*) TL nin başvuru tarihi itibarıyla yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesi istemidir.

Tebliğ Tarihi : Başvuru tarihi itibariyle dava süresinde açılmıştır.

Olaylar :

        3417 sayılı yasayla memur, sözleşmeli ve diğer kamu personeli ile işçilerin ücret gelirlerinden re’sen kesilen tasarruf kesintisi T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde oluşturulan çalışanların tasarruflarını teşvik hesabında Devlet/İşveren katkılarıyla birlikte toplanmakta, Yüksek Planlama kurulunca belirlenen esaslar dahilinde verimi yüksek yatırımlarda değerlendirilmekte; süreklilik ve bütünlük arz eden bu sistem içinde ilgililerin tasarruf tutarlarını, 15 yılın sonunda tasarruf kesintisi ve devlet katkısının nemasıyla birlikte, 3 - 5 yılın sonunda ise tasarruf kesintisi ve devlet katkısının nemasıyla birlikte 3/5 ini almak suretiyle tasarrufta bulunan kişilerin sistemden ayrılabilmesine olanak tanınmıştır.
       Yasanın 3. Maddesine göre, çalışanların aylık ücretlerinin belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanarak ve ilgililerin tasarruf kesintisine eklenerek tasarrufu teşvik hesabına yatırılan Devlet/İşveren katkısı ile katkının ve tasarruf kesintisinin birlikte hesaplanarak nemaların mülkiyet hakkı kapsamında olduğu, bu durumda söz konusu tutarların belli sürelere bağlanarak kısmen ve tamamen ödenmesinin engellenmesi mülkiyet hakkının özünü zedelemekte ve onu kullanılamaz hale getirdiğinin kabulü ile Yüksek Mahkemenin kararları doğrultusunda hesabımda biriken tasarrufu teşvik kesintisi olan anaparanın hesaplanarak tarafıma ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem : Açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile 3417 Sayılı Yasa uyarınca maaşımdan kesilen tasarrufu teşvik kesintisi olan anaparanın ödenmesi istemiyle davalı idarelere yaptığım başvurumun reddine ilişkin işlemlerin iptalleri ile maaşımdan kesilen tüm tasarrufu teşvik kesintileri olan anaparanın ve nemalarının başvuru tarihi itibarıyla hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygı ile arz ederim. (Tarih)

Adı soyadı
İMZA

(*) Miktarı kendi mutemedinize hesaplattırmalısınız.